สารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2561

หน่วยงานการศึกษา 10สังกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
สถานศึกษา 691 แห่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนนักเรียน-นักศึกษา 115,731คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนครู-อาจารย์ 7,233 7,233คน
รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลพื้นฐาน ด้านการศึกษา

จำนวน นักเรียน/นักศึกษา ในระบบ/นอกระบบโรงเรียน

Goal Completion

การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ร้อยละ100
ความเท่าเทียมทางการศึกษา ร้อยละ100
คุณภาพการศึกษา ร้อยละ100
ประสิทธิภาพ ร้อยละ100
การตอบโจทย์บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง ร้อยละ100